My art project

Català / Castellano / English

El meu projecte artístic/Català

M’interessa experimentar amb els materials i els seus comportaments, jugar amb les seves possibilitats i els seus límits, relacionar-los entre ells però també amb els conceptes que sorgeixen quan els transformo. De vegades és al revés i és partint d’una idea que el llenguatge del material s’adapta a ella. Crec en l’autenticitat dels materials i entenc la forma i el concepte com una unitat inseparable.
El procés en el meu treball és important, sovint una cosa em condueix a una altra...Hi ha quelcom que busco, quelcom que em troba. Aquesta manera de viure l’art genera un punt de vista ampli entorn la obra i també enriqueix la part més creativa de la vida quotidiana al establir connexions amb l’entorn més proper.

La meva obra té present les dualitats constants del dia a dia, construeixo diàlegs que parlen de les relacions, de la fragilitat de l’existència humana però alhora de quelcom fort que m’anima a seguir buscant l’essència de cada cosa i de nosaltres mateixos. El meu focus és la natura i el cos humà com a part d’ella. L’objectiu és introduir estímuls a l’espectador per entrar i obrir-se a si mateix, per auto- descobrir-se. El meu projecte artístic és un camí per sensibilitzar mica en mica la realitat més propera i expandir-la.

Mi proyecto artístico/Castellano

Me interesa experimentar con los materiales y sus comportamientos, jugar con sus posibilidades y con sus límites, relacionarlos entre si pero también con los conceptos que surgen cuando los transformo. A veces es al revés y es partiendo de una idea en donde el lenguaje del material se adapta a ella. Creo en la autenticidad de los materiales y entiendo la forma y el concepto como una unidad inseparable.
El proceso en mi trabajo es importante, a menudo una cosa me conduce a otra. Hay algo que busco, algo que me encuentra. Esta manera de vivir el arte genera un punto de vista amplio entorno a la obra y también enriquece la parte más creativa de la vida cotidiana al establecer conexiones con el entorno más cercano.

Mi obra tiene presente las dualidades constantes del día a día, construyo diálogos sutiles que hablan de las relaciones, de la fragilidad de la existencia humana pero a la vez de algo fuerte que me anima a seguir buscando la esencia de cada cosa y de nosotros mismos. Mi focus es la naturaleza y el cuerpo humano como parte de ella. El objetivo es  introducir al espectador estímulos para entrar y abrirse a si mismo, para autodescubrirse. Mi proyecto artístico es un camino para sensibilizar poco a poco la realidad más cercana y expandirla.

My art project/English

I am interested in experimenting with materials, to play with their possibilities and their limits, and observe the way they behave; how they relate to each other, but also to the concepts that arise when I transform them. Sometimes it is the other way around. It starts with an idea to which the language of the material adapts itself. I believe in the authenticity of the materials and I see the form and the concept as an inseparable unity.
The process itself is important in my work, often one thing leads me to another. There is something I search for, something that finds me. This way of living art generates a broader point of view on the pieces. It also enriches the creative part of ordinary life by establishing connections with the immediate surroundings.

My work involves the constant day-to-day dualities. I construct subtle dialogues that speak of relationships and the fragility of human existence, but at the same time of something strong that motivates me to continue looking for the essence of each thing and ourselves. My focus is on nature and the human body as part of it. The objective is to provide the viewers the stimuli to enter and open themselves, for self-discovery. My artistic project is a way to sensitize little by little our immediate reality and expand it.